หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
“ สวนดอกไม้เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรมประเพณี
ดีด้านสาธาณูปโภค ทันโลกด้วยการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสาธิต แสนยนันท์
นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
วัดสมุหประดิษฐาราม
พระอารามหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์
การประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนในตำบล
ให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพและมีชื่อเสียง
ว่าที่ร้อยตรีชุมพร ทองอุ่นเรือน
ปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
เทศบาลตำบล
สวนดอกไม้
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
   
 
    
 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
    
 
     
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
    
 
"สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
           
 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสา [ 16 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การเปิกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยปร [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาสูงสุด การขายทอดตลาดครุ [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการกา [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bitting) การจ้าง [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกป [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การ [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 84 
 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง กิจกรรม Big Cleaning Day และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมป้องกันโรคโคโรน่า 2019 (c [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม พ่นสารเคมีแบบฝอยละออง #เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ประกาศตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังวัดเขาเลี้ยว ชุมชนเจ้าพ่อเขาตก 1 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านลำ เรื่องประกาศผลการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่1 บริเวณบ้านนายธีรชัย เเ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว จัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (face shield) เพื่อแจกจ่ายให้กับ อ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองย่างเสือ ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนมีนาคม 2563 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง กิจกรรม Big Cleaning Day และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมป้องกันโรคโคโรน่า 2019 (c [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
         
 
    
  
  
 


ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก บริเวณหมู่บ้านรัตนชัยหมู่ที่ [ 18 ธ.ค. 2562 ]

    
 
 
  
 
มีเวบไซต์ไว้เพื่ออันใดมิทราบ (2 ส.ค. 2559)    อ่าน 1074  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้ว (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 12979  ตอบ 43  
อาคารพานิชย์ ศศิธร 6 เดือดร้อน น้ำไหลค่อย (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 1272  ตอบ 4  
ไฟเเดงสี่เเยกเสาไห้ (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 705  ตอบ 1  
สอบถามอินเตอร์เนตตำบลครับ (18 ก.พ. 2557)    อ่าน 1053  ตอบ 1  
เว็บไซต์เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (18 ก.พ. 2557)    อ่าน 4839  ตอบ 6  
สอบถามโอนย้าย (16 ก.พ. 2557)    อ่าน 483  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแก้สหน่อย (11 ก.พ. 2557)    อ่าน 794  ตอบ 2  
ต้นไม้ริมคันคลอง (5 ก.พ. 2557)    อ่าน 526  ตอบ 1  
ขอสอบถามเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในวงราชการครับ (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 539  ตอบ 0  
ควันหลงวันเด็ก (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 588  ตอบ 5  
ลาออกแล้วเข้าใหม่เร็วจัง (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 1191  ตอบ 22  
วันเด็กเทศบาลของเรา (27 ม.ค. 2557)    อ่าน 404  ตอบ 1  
ดอกไม้บนคันคลอง (27 ม.ค. 2557)    อ่าน 928  ตอบ 16  
รถหลวง (23 ม.ค. 2557)    อ่าน 590  ตอบ 3  
ขอความกรุณานายก (15 ม.ค. 2557)    อ่าน 1822  ตอบ 6  
สัญญาณ wifi เทศบาล (13 ม.ค. 2557)    อ่าน 547  ตอบ 4  
ยังไม่ออกครับท่าน (12 ม.ค. 2557)    อ่าน 473  ตอบ 0  
ยาบ้าและบ่อน (12 ม.ค. 2557)    อ่าน 806  ตอบ 11  
แฉคนขายยาบ้าากันหน่อย (7 ม.ค. 2557)    อ่าน 505  ตอบ 4  
    
 

 
 
 
ขอให้ตรวจสอบสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรม  [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทฯ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2554
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-391265-6
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 โทรศัพท์ : 036-391-265-6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
จำนวนผู้เข้าชม 4,043,962 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10