หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
“ สวนดอกไม้เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรมประเพณี
ดีด้านสาธาณูปโภค ทันโลกด้วยการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสาธิต แสนยนันท์
นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
วัดสมุหประดิษฐาราม
พระอารามหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์
การประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนในตำบล
ให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพและมีชื่อเสียง
ว่าที่ร้อยตรีชุมพร ทองอุ่นเรือน
ปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
เทศบาลตำบล
สวนดอกไม้
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
   
 
    
 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013  [ 10 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 9 ก.ค. 2563 ]
    
 
     
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
    
 
"สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
           
 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรชน [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจั [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 125 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 110 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 147 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสา [ 16 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การเปิกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยปร [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 53 
 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2เครื่อง)โ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด ประกาศเทศบาลตำบลดอนพุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชะอม ขอเชิญท่องเที่ยวตำบลชะอม ดินแดนแสนอบอุ่น ร่มรื่น บรรยากาศดี มีทั้งการท่องเที่ย [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ชะอม โกรกอีดก มินิฮาฟมาราธอน งานวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลชะอม [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชะอม โกรกอีดก เฟสติวัล งานดนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลชะอม [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านลำ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองโดน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 25 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองโดน การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
         
 
    
  
  
 


ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก บริเวณหมู่บ้านรัตนชัยหมู่ที่ [ 18 ธ.ค. 2562 ]

    
 
 
  
 
มีเวบไซต์ไว้เพื่ออันใดมิทราบ (2 ส.ค. 2559)    อ่าน 1155  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้ว (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 13030  ตอบ 43  
อาคารพานิชย์ ศศิธร 6 เดือดร้อน น้ำไหลค่อย (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 1300  ตอบ 4  
ไฟเเดงสี่เเยกเสาไห้ (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 723  ตอบ 1  
สอบถามอินเตอร์เนตตำบลครับ (18 ก.พ. 2557)    อ่าน 1076  ตอบ 1  
เว็บไซต์เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (18 ก.พ. 2557)    อ่าน 4860  ตอบ 6  
สอบถามโอนย้าย (16 ก.พ. 2557)    อ่าน 501  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแก้สหน่อย (11 ก.พ. 2557)    อ่าน 813  ตอบ 2  
ต้นไม้ริมคันคลอง (5 ก.พ. 2557)    อ่าน 540  ตอบ 1  
ขอสอบถามเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในวงราชการครับ (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 553  ตอบ 0  
ควันหลงวันเด็ก (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 601  ตอบ 5  
ลาออกแล้วเข้าใหม่เร็วจัง (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 1216  ตอบ 22  
วันเด็กเทศบาลของเรา (27 ม.ค. 2557)    อ่าน 417  ตอบ 1  
ดอกไม้บนคันคลอง (27 ม.ค. 2557)    อ่าน 954  ตอบ 16  
รถหลวง (23 ม.ค. 2557)    อ่าน 603  ตอบ 3  
ขอความกรุณานายก (15 ม.ค. 2557)    อ่าน 1835  ตอบ 6  
สัญญาณ wifi เทศบาล (13 ม.ค. 2557)    อ่าน 558  ตอบ 4  
ยังไม่ออกครับท่าน (12 ม.ค. 2557)    อ่าน 489  ตอบ 0  
ยาบ้าและบ่อน (12 ม.ค. 2557)    อ่าน 832  ตอบ 11  
แฉคนขายยาบ้าากันหน่อย (7 ม.ค. 2557)    อ่าน 520  ตอบ 4  
    
 

 
 
 
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสี [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
การบันทึกข้อมุลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนฯ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ถูกต้องฯ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
แบบสำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LPA) เพิ่ม [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือนเมษายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2554
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-391265-6
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 โทรศัพท์ : 036-391-265-6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
จำนวนผู้เข้าชม 4,464,997 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10