หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การป้องกันทุจริต
การป้องกันทุจริต
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร ทองอุ่นเรือน
ปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
093 - 1158222


นางสาวกัญญ์พิชญา ผลากุล
รองปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 064-1049152
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเกศแก้ว อุบลวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061 - 8894542


นางสาวรภัสศา จอนบำรุง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 092 - 3900599


นางสุนีย์รัตน์ อู่วิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 091 - 8725228


นายวรภพ บัวไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 089 - 1479332


นางจรรจิรา วันเนาว์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(อำนวยการท้องุ ถิ่นระดับต้น)รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 081 - 9946354


นายอรรถพร คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 081 - 5994531


นางพิมล คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 088 - 7880675


นางพรพิมล ยาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 092 - 9939824


นายอรรถพร คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
อำนวยการท้องุ ถิ่นระดับต้น
โทร : 081 - 5994531


นางสาวยุคลฉัตร ลาภสิบ
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087 - 7170555