หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร ทองอุ่นเรือน
ปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้


นางสาวกัญญ์พิชญา ผลากุล
รองปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเอื้อน บุญมี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางจรรยา ไชยณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางพิมล คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางพรพิมล ยาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นายวรภพ บัวไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางจรรจิรา วันเนาว์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นายอรรถพร คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสาวรภัสศา แสไพศาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)