หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การป้องกันทุจริต
การป้องกันทุจริต
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพนมศักดิ์ วิลัยเลิศ
ปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
089 - 1124509


นางสาวกัญญ์พิชญา ผลากุล
รองปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 063-0484534
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกัญญารัตน์ กรีโภค
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 092 - 3900599


นางสาวสุภา บุณยรัตพันธุ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 092-789-5949


นางรณัชชา พูลศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 081-9918829


นางสุนีย์รัตน์ อู่วิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 091 - 8725228


จ่าเอกยงยุทธ โสพรม
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 097-1356120


นางจรรจิรา วันเนาว์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(อำนวยการท้องุ ถิ่นระดับต้น)
โทร : 062-4980255


นายอรรถพร คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
อำนวยการท้องุ ถิ่นระดับต้น
โทร : 081 - 5994531


นายยิ่งยศ จูจนะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสาวภาสิตาลักษมิ์ ชัยพิชิตพันธ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางพิมล คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 088 - 7880675


นางพรพิมล ยาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 092 - 9939824


นางสาวยุคลฉัตร ลาภสิบ
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087 - 7170555


นางสาวปวริศา สิทธิปัญญา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ