หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร ทองอุ่นเรือน
ปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้


นางสาวกัญญ์พิชญา ผลากุล
รองปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเกศแก้ว อุบลวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวรภัสศา จอนบำรุง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสุนีย์รัตน์ อู่วิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นายวรภพ บัวไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางจรรจิรา วันเนาว์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(อำนวยการท้องุ ถิ่นระดับต้น)รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นายเอื้อน บุญมี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นายอรรถพร คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอรรถพร คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางพิมล คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางพรพิมล ยาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นายอรรถพร คชารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
อำนวยการท้องุ ถิ่นระดับต้น