หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
“ สวนดอกไม้เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
เกษตรกรรมก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรมประเพณี
ดีด้านสาธาณูปโภค ทันโลกด้วยการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสาธิต แสนยนันท์
นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
วัดสมุหประดิษฐาราม
พระอารามหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์
การประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนในตำบล
ให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพและมีชื่อเสียง
ว่าที่ร้อยตรีชุมพร ทองอุ่นเรือน
ปลัดเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
เทศบาลตำบล
สวนดอกไม้
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
 
"สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
 
        
 

การไปรษณีย์และการขนส่งพัสดุ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ใช้บริการของการไปรษณีย์ไทย อำเภอเสาไห้

โทรศัพท์สาธารณะในเขตตำบลสวนดอกไม้ ในบางพื้นที่เริ่มยกเลิกการให้บริการ เนื่องจากประชาชนหันมาใช้โทรศัพท์ติดตามตัว (โทรศัพท์มือถือ) เพิ่มมากขึ้นเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า

สถานีวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ จำนวน 1 แห่ง

สถานีวิทยุกระจายเสียง Buddy Radio (88.25) สถานีวิทยุกระจายเสียง OK LOVE (97.15)

สถานีวิทยุกระจายเสียง OK ลูกทุ่ง (89.60) สถานีวิทยุกระจายเสียง OKHOT (93.25) ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ข่ายวิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.550 (ศูนย์เจ้าฟ้า)

ระบบกระจายเสียงไร้สายในพื้นที่ให้บริการ 54 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมู่บ้าน